• Podrobnosti oglasa
  • Galerija slik
  • Vsi oglasi ponudnika
  • O ponudniku
  • Financiranje

Prodaja, posest, zazidljiva: RADOVLJICA, 1401 m2

Izklicna cena: 38.107,20 €Izračun kredita
JAVNA DRAŽBA
Posredovanje: Prodaja | Vrsta: Posest | Regija: Gorenjska | Upravna enota: Radovljica | Občina: Radovljica
RADOVLJICA, 1.401 m2, zazidljiva, prodamo. Izklicna cena: 38.107,20 EUR
Datum dražbe: 26.09.2019 ob 10:30 uri

Dodaten opis

Nezazidana komunalno  neopremljena  stavbna  zemljišča, v območju RA 79 – OLN CČN severni del, Radovljica,  ki ga urejata:
•    Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za Centralno čistilno napravo (severni del) (DN UO, št. 63/2006) in
•    Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta za Centralno čistilno napravo (severni del) (DN UO, št. 254/2019),

Namenska raba zemljišča: površine za industrijo (PI) in sicer:

Zemljišče  ID znak 2157 770/22, v izmeri 1.401 m2

Občina Radovljica je postala lastnica zemljišča, ki je predmet prodaje, na  osnovi overjene pogodbe o Komasaciji št. 33130-01/2015, z  dne  25.1.2019 in pravnomočne odločbe  Geodetske uprave RS, Geodetske pisarne  Radovljica 02112-196/2019-2  z  dne 6.5.2019. Postopek vknjižbe komasacije in lastninske pravice na navedeni nepremičnini v zemljiško knjigo je v teku.

Izklicna  vrednost za zemljišče, ki je predmet prodaje, je sledeča:

Zemljišče  ID znak 2157 770/22 – 38.107,20 EUR

V izklicni vrednosti nepremičnin ni vključen 22% davek na  dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Najnižji znesek višanja izklicne vrednosti nepremičnin v postopku javne dražbe je 1.000,00 €.
Javna dražba za prodajo nepremičnin bo potekala v četrtek, 26.9.2019, ob 10.30 uri za nepremičnino ID znak 2157 770/22 v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.

Dražitelji morajo plačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnin, z namenom nakazila: Javna dražba – CČN SEVER. Varščina mora biti vplačana najkasneje do ponedeljka 23.9.2019 na podračun Občine Radovljica, št. SI56 0130 2010 0007 805, z naslednjim sklicem:
za nepremičnino ID znak 2157 770/22 sklic: SI00 722100 – 2,

Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine.

Plačana varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva javne dražbe.

Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktni osebi Tanja Geltar, tel. št.: 04 537-23-19 in Dominik Skumavec, tel. št.: 04 537-23-41, v delovnih dneh od 9.00 do 11.00 ure.


Nepremicnine.net(C).

Kontaktni podatki

Občina Radovljica
Gorenjska cesta 19
4240 Radovljica
tel.: 04/537-23-19 ga. Tanja Geltar, 04/537-23-41 g. Dominik Skumavec

Spletna stran:

Referenčna št.:
6284663

Lokacija nepremičnine

*Prikazana točka na zemljevidu lahko nekoliko odstopa od dejanske lokacije nepremičnine.

Iz ponudbe Občina Radovljica

JAVNA DRAŽBARADOVLJICA

Prodaja: Posestnovo
1.867 m2, zazidljiva, Nezazidana komunalno neopremljeno stavbno zemljišče, prodamo. Cena: 50.782,40 EUR
1.867,00 m2
50.782,40 €
Ponudnik

Občina Radovljica

Gorenjska cesta 19
4240 Radovljica

04/537-23-19 ga. Tanja Geltar
04/537-23-41 g. Dominik Skumavec